Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identificatie

Bedrijfsnaam: PETER DIERICKX COMMV
Commerciele naam: Miniaturen De Kimpe (www.miniaturendekimpe.be)
Adres: Theodoor Vermijlenstraat 160, B-9200 Dendermonde, België
Ondernemingsnummer BE 0779 691 146
Telefoon: +32 52 50 89 85
Email: info@miniaturendekimpe.be

Algemeen

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en www.miniaturendekimpe.be, integraal eigendom van PETER DIERICKX COMMV (hierna "miniaturendekimpe.be"). Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website www.miniaturendekimpe.be veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Miniaturendekimpe.be behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen. Er is veel tijd en energie gespendeerd in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website / voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is en zolang de voorraad strekt.
De prijs bij bestellingen in pre order model zijn onder voorbehoud.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Bij een aankoop vanaf € 300 vragen wij een voorschot. Wanneer de klant verkoopsovereenkomst verbreekt wordt het voorschot voor geen enkele reden terugbetaald

Wanneer een model pre order is kan de levertermijn opschuiven , hiervoor zijn wij afhankelijk van de fabrikant. 


Koopovereenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt miniaturendekimpe.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft miniaturendekimpe.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  4. Miniaturendekimpe.be kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien miniaturendekimpe.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  5. Miniaturendekimpe.be zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van miniaturendekimpe.be waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij miniaturendekimpe.be deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 6.Indien miniaturendekimpe.be zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door miniaturendekimpe.be gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan miniaturendekimpe.be in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bv. levering of berichtgeving). Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendingskosten

a. Versturen via Bpost De verzendingskosten worden bepaald door het land van bestemming en gewicht Voor België bedraagt de verzendingskosten € 6,90
     Voor Nederland € 9,00;la France €10,00 ;Germany €10,00 ;Luxemburg €9,00

    < Voor Belgie:Bij bestellingen vanaf €175 wordt GRATIS VERZENDING verleend. tot 2 kg
    < Voor Nederland ;la France ;Germany ;Luxemburg. Bij bestellingen vanaf €200 wordt GRATIS VERZENDING verleend

b. Afhaling De bestellingen kunnen na afspraak worden afgehaald te Theodoor Vermijlenstraat 160, 9200 DENDERMONDE. Tevens is het mogelijk om bestellingen af te halen op de beurzen, en dit evens na afspraak.

Eveneens kan ons volledig magazijn door u worden bezocht op afspraak. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Miniaturendekimpe.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport. Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. U kunt uw pakket vanaf de volgende werkdag afhalen in het dichtstbijzijnde Postkantoor of Postpunt, waar het 14 dagen blijft alvorens naar ons terug te keren. Indien gewenst kunt u ook een tweede aanbieding van uw pakje vragen. Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was! Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient miniaturendekimpe.be de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is miniaturendekimpe.be als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om - zonder opgave van reden - de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 dagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door miniaturendekimpe.be, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan miniaturendekimpe.be of de leverancier van het artikel.

Betaling

Betalen naar miniaturendekimpe.be gebeurt via overschrijving ,franco.

Indien u voor overschrijving (franco) kiest wordt het pakket u toegestuurd van zodra wij de betaling op onze rekening aantreffen.

Eigendomsrecht

Miniaturendekimpe.be blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen miniaturendekimpe.be en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Privacy

Miniaturendekimpe.be zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door miniaturendekimpe.be om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Miniaturendekimpe.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens